Regulamin

PROGRAMU ZAKUPOWEGO „#KORZYSTAJ”

1. Definicje

 

1.1. Akcja Promocyjna – dodatkowa akcja przyznawania Punktów dla Uczestników; informacja o Akcji Promocyjnej będzie każdorazowo publikowana w Elektronicznych Kanałach Dostępu i na Stronie Internetowej Programu;

1.2. Bank – Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014540, NIP: 526-020-58-71, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400,00 PLN;

1.3. Elektroniczne Kanały Dostępu – elektroniczne kanały dostępu, o których mowa w „Regulaminie Świadczenia Usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów Indywidualnych”;

1.4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt Bankowy, w szczególności umowę o prowadzenie rachunku bankowego, a także umowę, na podstawie której Bank udostępnia tej osobie Elektroniczne Kanały Dostępu;

1.5. Konto Punktowe Uczestnika – konto dostępne na Portalu Programu Zakupowego, zawierające informacje o liczbie Punktów przysługujących Uczestnikowi, dających prawo do nabycia przez Uczestnika Voucherów i/lub Produktów Bankowych;

1.6. Partner – podmiot współpracujący z 2BITS w ramach realizacji Programu Zakupowego, oferujący Vouchery na swoje produkty i usługi;

1.7. Portal Programu Zakupowego – portal Programu Zakupowego, prowadzony przez 2BITS, do którego Uczestnik będzie miał dostęp poprzez system R-Online, z zakładki „Inne Usługi”;

1.8. Produkt Bankowy –usługa oferowana przez Bank dla Klienta

1.9. Produkt Partnera – produkt lub usługa oferowana przez Partnera o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 760 zł;

1.10. Program Zakupowy – promocja pod nazwą Program Zakupowy „#korzystaj”, przeznaczona dla Klientów, współorganizowana i prowadzona przez Bank i 2BITS;

1.11. Przelicznik – określone przez Bank zasady przyznawania Punktów w ramach Programu Zakupowego; informacja o Przeliczniku oraz o okresie, w którym obowiązuje Przelicznik, a także informacja o zmianie Przelicznika będzie udostępniana Uczestnikom na Portalu Programu Zakupowego;

1.12. Punkty – punkty przyznane Uczestnikowi w związku z korzystaniem przez Uczestnika z Produktów Bankowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Przeliczniku, które mogą być wymieniane przez Uczestnika na Produkty Partnera;

1.13. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Zakupowego „#korzystaj”, który określa warunki uczestnictwa i zasady funkcjonowania Programu Zakupowego;

1.14. R-Online – Elektroniczny Kanał Dostępu, o którym mowa w „Regulaminie Świadczenia Usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów Indywidualnych”;

1.15. Strona Internetowa Programu Zakupowego – strona internetowa Portalu Programu Zakupowego, dostępna pod adresem: www.program.korzystaj.pl;

1.16. Treści cyfrowe – znajdujące się w aktualnej ofercie Programu Zakupowego produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki (zapisany w formacie cyfrowym utwór literacki), audiobooki (zapisana w formacie cyfrowym ścieżka dźwiękowa zawierająca odczytany przez lektora utwór literacki) oraz e-prasa (zapisane w formacie cyfrowym wydania prasy codziennej, tygodników oraz miesięczników);

1.17. Uczestnik – Klient, który spełnia dodatkowo łącznie wszystkie wymienione warunki:

a) udostępnił Bankowi adres poczty elektronicznej oraz

b) udostępnił Bankowi numer telefonu komórkowego, oraz

c) udzielił Bankowi zgody na przekazanie 2BITS informacji objętych tajemnicą bankową, o której mowa w pkt. 3.1, oraz

d) zaakceptował Regulamin;

e) jest użytkownikiem karty debetowej wydanej do rachunku bankowego, prowadzonego przez Bank, w walucie polskiej (PLN) przy czym rachunek prowadzony jest na rzecz posiadacza będącego konsumentem, lub jest użytkownikiem karty kredytowej, oferowanej przez Bank konsumentom.

1.18. Voucher – kod elektroniczny, kod rabatowy, bądź inny nośnik Produktu Partnera, przedstawiony na Stronie Internetowej Programu Zakupowego, oferowany przez Partnera;

1.19. 2BITS – 2BITS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000293324, NIP: 634-266-04-12, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN.

 

2. Postanowienia ogólne

 

2.1. Celem Programu Zakupowego jest zachęcenie Klientów do aktywnego korzystania z Produktów Bankowych. Klienci w zamian za aktywne korzystanie z Produktów Bankowych, mogą uzyskać dodatkowe korzyści w postaci Punktów, które następnie mogą zostać wymienione przez Uczestnika na Produkty Partnera lub Produkty Bankowe.

2.2. Organizatorem Programu Zakupowego jest Bank.

2.3. Współorganizatorem Programu Zakupowego jest 2BITS.

2.4. Program Zakupowy jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.5. Uczestnictwo w Programie Zakupowym jest dobrowolne i bezpłatne.

2.6. Niniejszy Program Zakupowy stanowi sprzedaż premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

3. Zasady uczestnictwa

 

3.1. Przystępując do Programu Zakupowego Uczestnik udziela Bankowi zgody na:

3.1.1. przekazanie 2BITS informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do realizacji przez 2BITS obowiązków określonych Regulaminem, tj.:

3.1.1.1. faktu, że Uczestnik jest Klientem Banku;

3.1.1.2. liczby Punktów naliczanych Uczestnikowi;

3.1.1.3. informacji na temat korzystania przez Uczestnika z Produktów Bankowych stanowiącego podstawę naliczania punktów.;

3.1.2. przekazanie 2BITS danych osobowych w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;

3.1.3. otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3.2. Udzielenie ww. zgód i akceptacja regulaminu następuje podczas pierwszego przejścia do Portalu Programu Zakupowego. Udzielenie zgód jest dobrowolne, jednak ich udzielenie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Programu Zakupowego. Odmowa udzielenia zgód skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Programie Zakupowym.

3.3. Przystępując do Programu Zakupowego Uczestnik udziela 2BITS zgody na: otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.4. Uczestnik otrzymuje Punkty za korzystanie z Produktów Bankowych objętych Programem Zakupowym, przy spełnieniu warunków określonych w Regulaminie oraz w Przeliczniku.

3.5. Naliczanie przez Bank Punktów w Ramach Programu Zakupowego rozpoczyna się z dniem przystąpienia Uczestnika do Programu Zakupowego.

3.6. Bank ma prawo przyznawania Uczestnikom dodatkowych Punktów, na zasadach określonych w Akcji Promocyjnej.

3.7. Punkty przyznawane w Programie Zakupowym mogą być wykorzystywane jedynie w sposób określony w Regulaminie.

3.8. Punkty nie mają wartości pieniężnej i nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny, ani na jakiekolwiek inne świadczenia nie znajdujące się w ofercie Programu Zakupowego, zamieszczonej na Stronie Internetowej Programu Zakupowego, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.9.

3.9. Bank zastrzega sobie prawo do umożliwienia Uczestnikom wymiany Punktów na inne świadczenia, nie znajdujące się w ofercie Programu Zakupowego, po indywidualnym ustaleniu z Uczestnikiem.

3.10. Uczestnik nie może przenieść prawa do Punktów na innego Uczestnika.

3.11. Uczestnik może sprawdzić liczbę zgromadzonych przez siebie Punktów w Koncie Punktowym Uczestnika.

3.12. Uczestnictwo w Programie Zakupowym nie nakłada na Uczestnika żadnych zobowiązań, w szczególności nie zobowiązuje go do wymiany Punktów na Produkty Partnera lub Produkty Bankowe, bądź też dokonania jakichkolwiek innych czynności.

3.13. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w Programie Zakupowym w dowolnym momencie, składając w dowolnej placówce Banku na piśmie, bądź w wiadomości wysłanej za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu stosowne oświadczenie woli. Z chwilą rezygnacji z uczestnictwa w Programie Zakupowym niewykorzystane przez Uczestnika Punkty zostaną anulowane. Stan Konta Punktowego Uczestnika w wyniku anulowania Punktów wyniesie 0.

3.14. Zarówno 2BITS, jak i Partnerzy nie są upoważnieni ani bezpośrednio, ani w sposób dorozumiany do reprezentowania lub do składania w imieniu Banku jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń lub podejmowania zobowiązań.

 

4. Gromadzenie i wymiana Punktów

 

4.1. Zasady naliczania Punktów dla Uczestnika każdorazowo określa aktualny Przelicznik, dostępny na Stronie Internetowej Programu Zakupowego.

4.2. Punkty naliczane będą przez Bank w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zdarzenia opisanego w Przeliczniku i stanowiącego podstawę naliczenia Punktów.

4.3. Liczba naliczonych Punktów zostanie przekazana przez Bank do 2BITS, który opublikuje ją na Koncie Punktowym Uczestnika.

4.4. Zamówienie Produktu Partnera może zostać złożone jedynie przez Uczestnika Programu Zakupowego.

4.5. Zgromadzone przez Uczestnika Punkty mogą być wykorzystane przy nabywaniu przez Uczestnika Produktów Partnera lub Produktów Bankowych.

4.6. Warunkiem nabycia określonych Produktów Partnera jest posiadanie wystarczającej liczby Punktów.

4.7. Liczba Punktów uprawniająca do nabycia Produktu Partnera jest publikowana na Stronie Internetowej Programu Zakupowego oddzielnie dla każdego z Produktów Partnera.

4.8. W celu nabycia Produktu Partnera Uczestnik powinien złożyć odpowiednie zamówienie za pośrednictwem Portalu Programu Zakupowego.

4.9. Z chwilą skutecznego złożenia zamówienia na Produkt Partnera, stan Konta Punktowego Uczestnika zostanie pomniejszony o liczbę Punktów odpowiadającą zamówionemu Produktowi Partnera.

4.10. 2BITS zastrzega sobie prawo do dokonania ograniczenia liczby zamówień dotyczących danego Produktu Partnera. W takim przypadku o powyższym ograniczeniu Uczestnik będzie informowany na Stronie Internetowej Programu Zakupowego. W przypadku, gdy Uczestnik zamówi więcej sztuk danego Produktu Partnera lub złoży więcej zamówień niż wynika z informacji dostępnej na Stronie Internetowej Programu Zakupowego, 2BITS anuluje zamówienie oraz zwróci Uczestnikowi liczbę Punktów odpowiadających anulowanemu zamówieniu. O anulowaniu zamówienia Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomością SMS.

4.11. Forma dostarczenia Produktu Partnera będzie każdorazowo wskazana na Stronie Internetowej Programu Zakupowego.

4.12. Asortyment Produktów Partnera może ulegać zmianom.

4.13. W przypadku braku możliwości realizacji dokonanego zamówienia, Uczestnikowi zostanie zwrócona liczba Punktów odpowiadająca złożonemu zamówieniu, które nie zostało zrealizowane.

4.14. Zwrot Punktów, o którym mowa w pkt 4.10 i 4.13, następuje poprzez zwiększenie stanu Konta Punktowego Uczestnika.

4.15. W przypadku braku wystarczającej liczby Punktów do zakupu Produktu Partnera, Uczestnik może za dopłatą, dokonywaną przy użyciu wydanej dla Uczestnika przez Bank karty płatniczej, nabyć Punkty pozwalające mu na zakup danego Produktu Partnera.

4.16. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, 2BITS będzie miał prawo do anulowania Vouchera a Bank do zmniejszenia liczby Punktów.

4.17. W zależności od Partnera zasada i sposób wymiany Vouchera na produkty i/lub usługi Partnera odbywa się zgodnie z opisem zamieszczonym w szczegółach produktu.

4.18. W przypadku Treści Cyfrowych Uczestnik może ich używać wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.

4.18.1. Uczestnik ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej na własny użytek.

4.18.2. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu powyżej, Uczestnik może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania

4.18.3. Uczestnik nie jest uprawniony do:

4.18.3.1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,

4.18.3.2. ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,

4.18.3.3. publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej,

4.18.3.4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,

4.18.3.5. oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,

4.18.3.6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej

4.18.4. 2BITS udziela Uczestnikowi zgody na korzystanie z Treści Cyfrowej na nie więcej, niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) odrębnych urządzeniach (telefon, tablet, komputer itp.). Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do Treści Cyfrowej zabezpieczonej przy wykorzystaniu Adobe DRM, która to Treść Cyfrowa może być skopiowana przez Klienta na nie więcej, niż 6 (słownie: sześć) odrębnych urządzeniach

4.18.5. Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej bez zgody 2BITS jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji 2BITS może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.

4.19. Uczestnik będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zamówienia, o którym mowa w pkt 4 niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od daty jego złożenia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Uczestnik musi poinformować 2BITS o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia. Prawo powyższe może wykonać wysyłając swoje oświadczenie na adres poczty elektronicznej korzystaj@2bits.pl .

4.20. W przypadku odstąpienia od zamówienia 2BITS zwraca Uczestnikowi wszystkie wykorzystane punkty oraz otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnym zamówieniu natomiast punkty, wykorzystane w związku ze złożeniem zamówienia zostaną zwrócone na Konto Punktowe Uczestnika

4.21. Powyższe prawo do odstąpienia, nie przysługuje Uczestnikowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej. Zgoda powyższa może być udzielona przez Uczestnika w momencie składania Zamówienia lub pobrania Treści Cyfrowej z zakładki Moja Biblioteka, która znajduje się na Portalu Zakupowym „#korzystaj”.

4.22. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na zrealizowanie zamówienia i dostarczania Treści Cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Uczestnika do odstąpienia, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia.

 

5. Reklamacje

 

5.1. Reklamacje związane z naliczaniem Punktów w ramach Programu Zakupowego powinny być kierowane do Banku.

5.2. Reklamacje, o których mowa w ust. 5.1., można składać w następujący sposób:

5.2.1. osobiście – w każdej placówce Banku, przy czym wymaga to zachowania formy pisemnej;

5.2.2. telefonicznie – przez Centrum Telefoniczne Banku;

5.2.3. listownie – za pośrednictwem poczty na adres Banku: Raiffeisen Bank Polska S.A, Zespół Reklamacji, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.

5.2.4. elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości w systemie R-Online lub na adres e-mail: moje.pytania@raiffeisen.pl

5.3. Reklamacje związane z Produktami Partnera, realizacją procesu wymiany Punktów na Produkty Partnera oraz dostawą Produktów Partnera, a także działaniem Portalu Programu Zakupowego powinny być kierowane bezpośrednio do 2BITS.

5.4. Reklamacje, o których mowa w ust. 5.3., można składać w następujący sposób:

5.4.1. elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: korzystaj@2bits.pl

5.4.2. telefonicznie – w dni robocze w godz. 9-17 na numer telefonu: 32 204 60 22

5.5. Uczestnik powinien zgłosić reklamację najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż 30 dni po naliczeniu punktów, które podlegają reklamacji.

5.6. Jeżeli na podstawie treści reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu, Bank lub 2BITS wystąpią do Uczestnika o przedstawienie wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

5.7. Bank i 2BITS rozpatrują reklamacje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej wpływu. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych lub wymagających dodatkowych wyjaśnień. W takim przypadku Bank lub 2BITS poinformują składającego reklamację o opóźnieniu w jej rozpatrywaniu, jego przyczynach oraz terminie odpowiedzi.

5.8. Odpowiedź na reklamację Uczestnika przekazywana jest w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, na ostatnio podany przez Uczestnika Bankowi lub 2BITS adres korespondencyjny, bądź - wyłącznie na wniosek Uczestnika - pocztą elektroniczną.

5.9. Bank lub 2BITS w trakcie rozpatrywania reklamacji zastrzegają sobie prawo do innej formy kontaktu z Uczestnikiem ze względu na specyfikę rozpatrywanej reklamacji, np. telefonicznie lub w postaci wiadomości SMS na ostatni podany przez Uczestnika numer telefonu komórkowego.

5.10. Bank zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych przeprowadzanych z Uczestnikiem.

5.11. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od stanowiska Banku lub 2BITS zawartego w odpowiedzi na reklamację. W takim przypadku Uczestnik może:

5.11.1. skierować odwołanie bezpośrednio do Banku lub 2BITS w sposób przewidziany dla składania reklamacji lub,

5.11.2. wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl ), na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. poz. 1348, z późnpóźn. zm.);

5.11.3. skorzystać z mediacji Arbitra Bankowego (adres strony internetowej: https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc) działającego przy Związku Banków Polskich (dotyczy roszczeń do wysokości 8.000,00 PLN); lub,

5.11.4. zgłosić się do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów; lub

5.11.5. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

5.12. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz – w sferze dotyczącej konsumentów – także nadzorowi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

6. Czas trwania Programu Zakupowego

 

6.1. Program Zakupowy rozpoczyna się 1 kwietnia 2017 roku i trwa przez czas nieokreślony.

6.2. Bank może w każdym czasie zadecydować o zakończeniu Programu Zakupowego, po uprzednim powiadomieniu Uczestników za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu oraz umieszczeniu informacji na Stronie Internetowej Programu Zakupowego, na co najmniej 60 dni przed planowaną datą zakończenia Programu Zakupowego. Powiadomienie i informacja, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wskazywać będą planowaną datę zakończenia Programu Zakupowego. Uczestnicy Programu Zakupowego mają prawo do wykorzystania zgromadzonych w ramach Programu Zakupowego Punktów do dnia zakończenia Programu Zakupowego. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zgromadzone w ramach Programu Zakupowego Punkty ulegną anulowaniu. Stan Konta Punktowego Uczestnika w wyniku anulowana Punktów wyniesie 0.

6.3. Zakończenie Programu Zakupowego może nastąpić w szczególności w przypadku:

6.3.1. rozwiązania współpracy między Bankiem a 2BITS w zakresie współorganizowania Programu Zakupowego;

6.3.2. wprowadzenia przepisów prawa lub rekomendacji ostrożnościowych Komisji Nadzoru Finansowego uniemożliwiających dalszą kontynuację Programu Zakupowego;

6.3.3. uruchomienia przez Bank nowego programu lojalnościowego.

 

7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników

 

7.1. Administratorami danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zbieranych w celu organizacji i prowadzenia Programu Zakupowego oraz wykonania postanowień wynikających z Regulaminu, są:

7.1.1. Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa,

7.1.2. 2BITS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.

7.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez podmioty o których mowa w ust. 7.1.1. i 7.1.2.

7.3. Administratorzy poinformowali mnie, że przysługuje mi szereg praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Informacje te zawarte są w dokumencie: „Informacja o Ochronie Danych Osobowych" - dla Banku i w dokumencie Klauzula informacyjna Programu Zakupowego #KORZYSTAJ - dla 2 BITS, które otrzymałem/otrzymałam.

 

8. Postanowienia końcowe

 

8.1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Programu Zakupowego. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

8.2. Treść Regulaminu jest dostępna w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku, pod adresem www.raiffeisenpolbank.com oraz na Stronie Internetowej Programu Zakupowego pod adresem www.program.korzystaj.pl

8.3. Bank udziela wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu Zakupowego. Uczestnicy mogą zwrócić się o wyjaśnienie wątpliwości kierując zapytanie na adres poczty elektronicznej programkorzystaj@raiffeisen.pl .

8.4. Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie wpłyną na pogorszenie sytuacji Uczestników.

8.5. O ewentualnych zmianach Regulaminu Bank powiadamia Uczestników za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu oraz poprzez umieszczenie informacji na Stronie Internetowej Programu Zakupowego. Jeżeli w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Uczestnik nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian, uważa się je za przyjęte. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Programie Zakupowym z dniem złożenia oświadczenia i wywołuje skutki analogiczne do określonych w pkt 3.13

8.6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia właściwych umów o Produkty Bankowe zawartych między Bankiem a Klientem oraz Regulaminów dla tych produktów.

 

Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r.