REGULAMIN

PROGRAMU ZAKUPOWEGO „#KORZYSTAJ”

 

1. Definicje

 

1.1. Akcja Promocyjna – dodatkowa akcja przyznawania Punktów dla Uczestników; informacja o Akcji Promocyjnej będzie każdorazowo publikowana w Elektronicznych Kanałach Dostępu i na Stronie Internetowej Programu;

1.2. Bank – BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

1.3. Elektroniczne Kanały Dostępu – elektroniczne kanały dostępu, o których mowa w „Regulaminie Świadczenia Usług przez BNP Paribas Bank Polska S.A. za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów indywidualnych (dotyczy usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.) za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów Indywidualnych”;

1.4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt Bankowy (dotyczy Produktów Bankowych w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540), w szczególności umowę o prowadzenie rachunku bankowego (rachunku płatniczego w rozumieniu Rozporządzenia), a także umowę, na podstawie której Bank udostępnia tej osobie Elektroniczne Kanały Dostępu (w tym świadczy usługi bankowości telefonicznej i bankowości elektronicznej w rozumieniu Rozporządzenia);

1.5. Konto Punktowe Uczestnika – konto dostępne na Portalu Programu Zakupowego, zawierające informacje o liczbie Punktów przysługujących Uczestnikowi, dających prawo do nabycia przez Uczestnika Voucherów i/lub Produktów Bankowych;

1.6. Partner – podmiot współpracujący z BNP Paribas Financial Services w ramach realizacji Programu Zakupowego, oferujący Vouchery na swoje produkty i usługi;

1.7. Portal Programu Zakupowego – portal Programu Zakupowego, prowadzony przez BNP Paribas Financial Services, do którego Uczestnik będzie miał dostęp poprzez system Online, z zakładki „Inne Usługi”;

1.8. Produkt Bankowy – usługa oferowana Klientom przez Bank w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540;

1.9. Produkt Partnera – produkt lub usługa oferowana przez Partnera o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 2000 zł brutto;

1.10. Program Zakupowy – promocja pod nazwą Program Zakupowy „#korzystaj”, przeznaczona dla Klientów, współorganizowana i prowadzona przez Bank i BNP Paribas Financial Services;

1.11. Przelicznik – określone przez Bank zasady przyznawania Punktów w ramach Programu Zakupowego; informacja o Przeliczniku oraz o okresie, w którym obowiązuje Przelicznik, a także informacja o zmianie Przelicznika będzie udostępniana Uczestnikom na Portalu Programu Zakupowego;

1.12. Punkty – punkty przyznane Uczestnikowi w związku z korzystaniem przez Uczestnika z Produktów Bankowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Przeliczniku, które mogą być wymieniane przez Uczestnika na Produkty Partnera;

1.13. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Zakupowego „#korzystaj”, który określa warunki uczestnictwa i zasady funkcjonowania Programu Zakupowego;

1.14. BNP Paribas Financial Services – BNP Paribas Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045093, NIP: 5222618074, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 4.657.500,00 PLN;

1.15. Online – Elektroniczny Kanał Dostępu, o którym mowa w „Regulaminie Świadczenia Usług przez BNP Paribas Bank Polska S.A. za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów indywidualnych (dotyczy usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.), usługa bankowości elektronicznej w rozumieniu Rozporządzenia;

1.16. Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1437);

1.17. Strona Internetowa Programu Zakupowego – strona internetowa Portalu Programu Zakupowego, dostępna pod adresem: www.program.korzystaj.pl

1.18. Treści cyfrowe - znajdujące się w aktualnej ofercie Programu Zakupowego produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki (zapisany w formacie cyfrowym utwór literacki), audiobooki (zapisana w formacie cyfrowym ścieżka dźwiękowa zawierająca odczytany przez lektora utwór literacki) oraz e-prasa (zapisane w formacie cyfrowym wydania prasy codziennej, tygodników oraz miesięczników);

1.19. Uczestnik – Klient, który spełnia dodatkowo łącznie wszystkie wymienione warunki:

a) udostępnił Bankowi swój adres poczty elektronicznej,

b) udostępnił Bankowi swój numer telefonu komórkowego,

c) udzielił Bankowi zgody na przekazanie BNP Paribas Financial Services informacji objętych tajemnicą bankową, o której mowa w pkt 3.1,

d) zaakceptował Regulamin,

e) jest użytkownikiem karty debetowej wydanej do rachunku bankowego, prowadzonego przez Bank, w walucie polskiej (PLN) przy czym rachunek prowadzony jest na rzecz posiadacza będącego konsumentem, lub jest użytkownikiem karty kredytowej, oferowanej przez Bank konsumentom w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540

1.20. Voucher – kod elektroniczny, kod rabatowy, bądź inny nośnik Produktu Partnera, przedstawiony na Stronie Internetowej Programu Zakupowego, oferowany przez Partnera.

 

2. Postanowienia ogólne

 

2.1. Celem Programu Zakupowego jest zachęcenie Klientów do aktywnego korzystania z Produktów Bankowych. Klienci w zamian za aktywne korzystanie z Produktów Bankowych, mogą uzyskać dodatkowe korzyści w postaci Punktów, które następnie mogą zostać wymienione przez Uczestnika na Produkty Partnera lub Produkty Bankowe.

2.2. Organizatorem Programu Zakupowego jest Bank.

2.3. Podmiotem prowadzącym obsługę Programu Zakupowego na zlecenie Banku jest BNP Paribas Financial Services.

2.4. Program Zakupowy jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.5. Uczestnictwo w Programie Zakupowym jest dobrowolne i bezpłatne.

2.6. Niniejszy Program Zakupowy stanowi sprzedaż premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

3. Zasady uczestnictwa

 

3.1. Przystępując do Programu Zakupowego Uczestnik udziela Bankowi zgody na:

3.1.1. przekazanie BNP Paribas Financial Services informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do realizacji przez BNP Paribas Financial Services obowiązków określonych Regulaminem, tj.:

3.1.1.1. faktu, że Uczestnik jest Klientem Banku;

3.1.1.2. liczby Punktów naliczanych Uczestnikowi;

3.1.1.3. informacji na temat korzystania przez Uczestnika z Produktów Bankowych stanowiącego podstawę naliczania Punktów.;

3.1.2. otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych przy realizacji Programu Zakupowego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3.2. Udzielenie ww. zgód i akceptacja regulaminu następuje podczas pierwszego przejścia do Portalu Programu Zakupowego. Udzielenie zgód jest dobrowolne, jednak jest ono warunkiem koniecznym przystąpienia do Programu Zakupowego. Odmowa udzielenia zgód lub ich cofnięcie, bądź ograniczenie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Programie Zakupowym.

3.3. Przystępując do Programu Zakupowego Uczestnik udziela BNP Paribas Financial Services zgody na: otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych przy realizacji Programu Zakupowego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Odmowa udzielenia ww. zgody lub jej cofnięcie, bądź ograniczenie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Programie Zakupowym.

3.4. Uczestnik otrzymuje Punkty za korzystanie z Produktów Bankowych objętych Programem Zakupowym, przy spełnieniu warunków określonych w Regulaminie oraz w Przeliczniku.

3.5. Naliczanie przez Bank Punktów w Ramach Programu Zakupowego rozpoczyna się z dniem przystąpienia Uczestnika do Programu Zakupowego.

3.6. Bank ma prawo przyznawania Uczestnikom dodatkowych Punktów, na zasadach określonych w toku Akcji Promocyjnej.

3.7. Punkty przyznawane w Programie Zakupowym mogą być wykorzystywane jedynie w sposób określony w Regulaminie.

3.8. Punkty nie mają wartości pieniężnej i nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny, ani na jakiekolwiek inne świadczenia nie znajdujące się w ofercie Programu Zakupowego, zamieszczonej na Stronie Internetowej Programu Zakupowego, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.9.

3.9. Bank zastrzega sobie prawo do umożliwienia Uczestnikom wymiany Punktów na inne świadczenia, nie znajdujące się w ofercie Programu Zakupowego, po indywidualnym ustaleniu z Uczestnikiem.

3.10. Uczestnik nie może przenieść na innego Uczestnika ani na jakąkolwiek inną osobę prawa do Punktów ani prawa do zamiany Punktów na Produkty Partnera.

3.11. Uczestnik może sprawdzić liczbę zgromadzonych przez siebie Punktów w Koncie Punktowym Uczestnika.

3.12. Uczestnictwo w Programie Zakupowym nie nakłada na Uczestnika żadnych zobowiązań, w szczególności nie zobowiązuje go do wymiany Punktów na Produkty Partnera lub Produkty Bankowe, bądź też dokonania jakichkolwiek innych czynności.

3.13. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w Programie Zakupowym w dowolnym momencie, składając w dowolnej placówce Banku na piśmie, bądź w wiadomości wysłanej za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu stosowne oświadczenie woli. Z chwilą rezygnacji z uczestnictwa w Programie Zakupowym niewykorzystane przez Uczestnika Punkty zostaną anulowane. Stan Konta Punktowego Uczestnika w wyniku anulowania Punktów wyniesie 0.

3.14. Zarówno BNP Paribas Financial Services, jak i Partnerzy nie są upoważnieni ani bezpośrednio, ani w sposób dorozumiany do reprezentowania lub do składania w imieniu Banku jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń lub podejmowania zobowiązań.

 

4. Gromadzenie i wymiana Punktów

 

4.1. Zasady naliczania Punktów dla Uczestnika każdorazowo określa aktualny Przelicznik, dostępny na Stronie Internetowej Programu Zakupowego.

4.2. Punkty naliczane będą przez Bank w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zdarzenia opisanego w Przeliczniku i stanowiącego podstawę naliczenia Punktów.

4.3. Liczba naliczonych Punktów zostanie przekazana przez Bank do BNP Paribas Financial Services, który opublikuje ją na Koncie Punktowym Uczestnika.

4.4. Zamówienie Produktu Partnera może zostać złożone jedynie przez Uczestnika Programu Zakupowego.

4.5. Zgromadzone przez Uczestnika Punkty mogą być wykorzystane przy nabywaniu przez Uczestnika Produktów Partnera lub Produktów Bankowych.

4.6. Warunkiem nabycia określonych Produktów Partnera jest posiadanie wystarczającej liczby Punktów.

4.7. Liczba Punktów uprawniająca do nabycia Produktu Partnera jest publikowana na Stronie Internetowej Programu Zakupowego oddzielnie dla każdego z Produktów Partnera.

4.8. celu nabycia Produktu Partnera Uczestnik powinien złożyć odpowiednie zamówienie za pośrednictwem Portalu Programu Zakupowego.

4.9. Z chwilą skutecznego złożenia zamówienia na Produkt Partnera, stan Konta Punktowego Uczestnika zostanie pomniejszony o liczbę Punktów odpowiadającą zamówionemu Produktowi Partnera.

4.10. BNP Paribas Financial Services zastrzega sobie prawo do dokonania ograniczenia liczby zamówień dotyczących danego Produktu Partnera. W takim przypadku o powyższym ograniczeniu Uczestnik będzie informowany na Stronie Internetowej Programu Zakupowego. W przypadku, gdy Uczestnik zamówi więcej sztuk danego Produktu Partnera lub złoży więcej zamówień niż wynika z informacji dostępnej na Stronie Internetowej Programu Zakupowego, BNP Paribas Financial Services anuluje zamówienie oraz zwróci Uczestnikowi liczbę Punktów odpowiadających anulowanemu zamówieniu. O anulowaniu zamówienia Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomością SMS.

4.11. Forma dostarczenia Produktu Partnera będzie każdorazowo wskazana na Stronie Internetowej Programu Zakupowego.

4.12. Asortyment Produktów Partnera może ulegać zmianom.

4.13. W przypadku braku możliwości realizacji dokonanego zamówienia, Uczestnikowi zostanie zwrócona liczba Punktów odpowiadająca złożonemu zamówieniu, które nie zostało zrealizowane.

4.14. Zwrot Punktów, o którym mowa w pkt 4.10 i 4.13, następuje poprzez zwiększenie stanu Konta Punktowego Uczestnika.

4.15. W przypadku braku wystarczającej liczby Punktów do zakupu Produktu Partnera, Uczestnik może za dopłatą, dokonywaną przy użyciu wydanej dla Uczestnika przez Bank karty płatniczej, nabyć Punkty pozwalające mu na zakup danego Produktu Partnera.

4.16. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, BNP Paribas Financial Services będzie miał prawo do anulowania Vouchera a Bank do zmniejszenia liczby Punktów.

4.17. W zależności od Partnera zasada i sposób wymiany Vouchera na produkty i/lub usługi Partnera odbywa się zgodnie z opisem zamieszczonym w szczegółach Produktu Partnera.

4.18. W przypadku Treści Cyfrowych Uczestnik może ich używać wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.

4.18.1. Uczestnik ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej na własny użytek.

4.18.2. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu powyżej, Uczestnik może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania.

4.18.3. Uczestnik nie jest uprawniony do:

4.18.3.1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,

4.18.3.2. ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,

4.18.3.3. publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej,

4.18.3.4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,

4.18.3.5. oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania jej do używania lub korzystania osobom trzecim,

4.18.3.6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej.

4.18.4. BNP Paribas Financial Services udziela Uczestnikowi zgody na korzystanie z Treści Cyfrowej na nie więcej, niż 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) odrębnych urządzeniach (telefon, tablet, komputer itp.). Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do Treści Cyfrowej zabezpieczonej przy wykorzystaniu Adobe DRM, która to Treść Cyfrowa może być skopiowana przez Klienta na nie więcej, niż 6 (słownie: sześć) odrębnych urządzeń.

4.18.5. Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści Cyfrowych bez zgody BNP Paribas Financial Services jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji BNP Paribas Financial Services może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.

4.19. Uczestnik będący konsumentem ma prawo odstąpić od zamówienia, o którym mowa w pkt 4 niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od daty jego złożenia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Uczestnik musi poinformować BNP Paribas Financial Services o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia. Prawo powyższe może wykonać wysyłając swoje oświadczenie na adres poczty elektronicznej korzystaj@bnpparibas.pl.

4.20. W przypadku odstąpienia od zamówienia BNP Paribas Financial Services zwraca Uczestnikowi wszystkie wykorzystane Punkty oraz otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnym zamówieniu, natomiast Punkty wykorzystane w związku ze złożeniem zamówienia zostaną zwrócone na Konto Punktowe Uczestnika

4.21. Powyższe prawo do odstąpienia, nie przysługuje Uczestnikowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej. Zgoda powyższa może być udzielona przez Uczestnika w momencie składania Zamówienia lub pobrania Treści Cyfrowej z zakładki Moja Biblioteka, która znajduje się na Portalu Zakupowym „#korzystaj”.

4.22. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na zrealizowanie zamówienia i dostarczania Treści Cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Uczestnika do odstąpienia, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt 13) ustawy dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia.

 

5. Reklamacje

 

5.1. Reklamacje w ramach Programu Zakupowego powinny być kierowane do Banku.

5.2. Reklamacje, o których mowa w pkt 5.1., można składać w następujący sposób:

5.2.1. osobiście – w każdej placówce Banku, przy czym wymaga to zachowania formy pisemnej;

5.2.2. telefonicznie – przez Centrum Telefoniczne Banku;

5.2.3. listownie – za pośrednictwem poczty na adres Banku: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Zespół Reklamacji, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

5.2.4. elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości w systemie Online lub na adres email: moje.pytania@bnpparibas.pl

5.3. Uczestnik powinien zgłosić reklamację najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od naliczenia Punktów, które podlegają reklamacji.

5.4. Jeżeli na podstawie treści reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu, Bank wystąpi do Uczestnika o przedstawienie wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

5.5. Bank rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej wpływu. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych lub wymagających dodatkowych wyjaśnień. W takim przypadku Bank poinformuje składającego reklamację o opóźnieniu w jej rozpatrywaniu, jego przyczynach oraz terminie odpowiedzi.

5.6. Odpowiedź na reklamację Uczestnika przekazywana jest w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, na ostatnio podany przez Uczestnika Bankowi adres korespondencyjny, bądź - wyłącznie na wniosek Uczestnika - pocztą elektroniczną..

5.7. Bank w trakcie rozpatrywania reklamacji zastrzegają sobie prawo do innej formy kontaktu z Uczestnikiem ze względu na specyfikę rozpatrywanej reklamacji, np. telefonicznie lub w postaci wiadomości SMS na ostatni podany przez Uczestnika numer telefonu komórkowego.

5.8. Bank zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych przeprowadzanych z Uczestnikiem.

5.9. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od stanowiska Banku zawartego w odpowiedzi na reklamację. W takim przypadku Uczestnik może:

5.9.1. skierować odwołanie bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania reklamacji,

5.9.2 jeśli przesłana odpowiedź nie spełniła Państwa oczekiwań lub chcieliby Państwo przekazać dodatkowe informacje do rozpatrzonej sprawy, można się odwołać do Rzecznika Klienta, kierując wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rzecznik.klienta@bnpparibas.pl lub pisemnie na adres: BNP Paribas Bank Polska S.A., Rzecznik Klienta, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

5.9.3. wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl), na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,

5.9.4. skorzystać z mediacji Arbitra Bankowego (adres strony internetowej: https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc) działającego przy Związku Banków Polskich zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Konsumenckiego,

5.9.5 skorzystać z mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z Regulaminem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/mediacja)

5.9.6. zgłosić się do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów, lub wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

5.10. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz – w sferze dotyczącej konsumentów – także nadzorowi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

6. Czas trwania Programu Zakupowego

 

6.1. Program Zakupowy rozpoczyna się 1 kwietnia 2017 roku i trwa przez czas nieokreślony.

6.2. Bank może w każdym czasie zadecydować o zakończeniu Programu Zakupowego, po uprzednim powiadomieniu Uczestników za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu oraz umieszczeniu informacji na Stronie Internetowej Programu Zakupowego, na co najmniej 60 dni przed planowaną datą zakończenia Programu Zakupowego. Powiadomienie i informacja, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wskazywać będą planowaną datę zakończenia Programu Zakupowego. Uczestnicy Programu Zakupowego mają prawo do wykorzystania zgromadzonych w ramach Programu Zakupowego Punktów do dnia zakończenia Programu Zakupowego. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zgromadzone w ramach Programu Zakupowego Punkty ulegną anulowaniu. Stan Konta Punktowego Uczestnika w wyniku anulowana Punktów wyniesie 0.

 

7. Postanowienia końcowe

 

7.1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Programu Zakupowego. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Programem Zakupowym mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.2. Treść Regulaminu jest dostępna w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku, pod adresem www.bnpparibas.pl oraz na Stronie Internetowej Programu Zakupowego pod adresem www.program.korzystaj.pl

7.3. Bank udziela wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu Zakupowego. Uczestnicy mogą zwrócić się o wyjaśnienie wątpliwości kierując zapytanie na adres poczty elektronicznej programkorzystaj@bnpparibas.pl

7.4. Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie wpłyną na pogorszenie sytuacji Uczestników.

7.5. O ewentualnych zmianach Regulaminu Bank powiadamia Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Uczestnika, o którym mowa w pkt 1.19 lit. a oraz poprzez umieszczenie informacji na Stronie Internetowej Programu Zakupowego. Jeżeli w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Uczestnik nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian, uważa się je za przyjęte. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Programie Zakupowym z dniem złożenia oświadczenia i wywołuje skutki analogiczne do określonych w pkt 3.13.

7.6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia właściwych umów o Produkty Bankowe zawartych między Bankiem a Klientem oraz regulaminów dotyczących tych produktów.

7.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązująca od 1 kwietnia 2019 r. z chwilą wejścia w życie Regulaminu traci moc dotychczasowy wprowadzony 1 kwietnia 2017r.